دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

فوق تخصص جراحی پلاستیک


شماره تماس مطب

اسامی تیم فوق تخصصی جراحی پلاستیک ویژه سفر به مناطق محروم

اسامی افراد حاضر در تیم فوق تخصصی جراحی پلاستیک ویژه سفر به مناطق محروم

به ترتیب تعداد دفعات حضور در سفرها

1: دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی ..... 11 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C.JPG

2 : دکتر رضا شاهوردیانی ..... 11 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%203.JPG

3 : علیرضا چیت سازان ..... 11 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/alireza%20chitsazan.JPG

4 : جواد ندافی ..... 7 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%81%DB%8C.JPG

5 : دکتر فتح اله روشن ضمیر ..... 6 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%20%D8%B6%D9%85%DB%8C%D8%B1.JPG

6 : دکتر شاهرخ ملکی ..... 5 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C.JPG

7 : آرش اسکونژاد ..... 5 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfileshttp://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%A2%D8%B1%D8%B4%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF.JPG/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC%20%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF.JPG

8 :دکتر محمدرضا حلاج مفرد ..... 4 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC%20%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF.JPG

9 : دکتر سید رضا رفیع ..... 4 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9.JPG

10 :دکتر علیرضا صابری ..... 4 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C.JPG

11 :دکتر مجید عبدل زاده ..... 3 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.JPG

12 : دکتر محمدرضا هادی .... 3 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C.JPG

13 : دکتر نازنین دوایی ..... 3 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C.JPG

14 : دکتر علیرضا بابایی .... 2 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C.JPG

15 :دکتر سید نجات حسینی ..... 2 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C.JPG

16 : دکتر مهدی اسکندرلو ..... 2 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%84%D9%88.JPG

17 : پوریا رضایی ..... 2 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C.JPG

18 : مهدخت نصیری ..... 2 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AE%D8%AA%20%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C.JPG

19 : دکتر عبالرضا روئین تن ..... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D9%86.JPG

20 : دکتر محمدرضا عسگرزاده ..... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.JPG

21 :دکتر حسن رضا محمدی .... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C.JPG

22 : دکتر محمدرضا شیروانی ..... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.JPG

23 : دکتر مجید نداف کرمانی ..... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%81.JPG

24 : دکتر محمدحسن محقق ..... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82.JPG

25 : دکتر فرج سواد دار ..... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1.JPG

26 : دکتر مهدی جعفری ..... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C.JPG

27 : دکتر شیوا عزیزی بانه ..... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87.JPG

28 : دکتر ابراهیم حاتمی پور ..... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1.JPG

29 : دکتر فریدون صالحی ..... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C.JPG

30 : دکتر بابک دوامی ..... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%DB%8C.JPG

31 : دکتر امیرهوشنگ نصیری ..... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C.JPG

32 : دکتر علی اخلاقی ..... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C.JPG

33 :دکتر محمودرضا اصحاب یمین ..... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%20%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86.JPG

34 :دکتر شهریار حدادی ابیانه ..... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C.JPG

35 : دکتر ایرج پوراحمدیان ..... 1 سفر

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/f14fa8e6031f5e351.jpg

36 : دکتر احمد اقبالی ..... 1 سفر

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/5587d9fc44436a731.jpg

37 : علی اسکونژاد ..... 1 سفر

http://www.drkalantar.ir/userfiles/Images/Gallery/Pics/s-%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF.JPG

38 : نجمه کاظمی ..... 1 سفر

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/237a3ef7086e51591.jpg


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سمیه دادگرزاده [ 1394-02-14 ]
صدها فرشته بر آن دست بوسه میزنند کز کار خلق یک گره بسته باز کند به همه شما فرشتگان زمینی خصوصا جناب دکتر کلانترهرمزی افتخار میکنم و آرزوی توفیق روز افزون برای شما تیم پزشکی دارم.

دکتر علیرضا امینائی [ 1393-11-02 ]
بر اساس تحقیقات وشنیده ها ونتایج بدست آمده در انجام عمل های دکتر کلانتر وتیم همراهش یافتم که در بین دکترها هنوز بر خلاف آراء عده ای ، مردان وزنان غیور وبی ادعا وجود دارد . این افراد واقعا ماموران خداوند برای کمک به گرفتاران هستند . یقینا دعا ما همیشه بدرقه راهشان خواهد بود وامیدواریم در زندگی خود خوش وسلامت وهمیشه مردم دوست باشند ، وخداوند عالم در تمام مراحل زندگی حامی ونگهدارشان باشد . خدوند یاورشان باد . علیرضا امینایی . دکتری مالی

آرزو مناف پور [ 1393-07-18 ]
سلام و خسته نباشید خوشا به سعادت شما و پدر و مادرانی که جگر گوشه شان را بدست انسان های وارسته ای چون شما سپردند.دختر من در 23 مرداد 93 تحت عمل ترمیم شکاف کام قرار گرفت که متاسفانه بدلیل قصور پزشکی ( به تشخیص نظام پزشکی ) دار فانی را وداع گفت.با دیدن انسان های وارسته ای چون شما حسرتم صد چندان می شود که چرا دخترم را بدست شما فرشتگان زمینی نسپردم؟؟؟

محمد [ 1393-06-07 ]
کاش علی اخلاقی نمیرفت و در جمعتان بود... به جا بود که مراسم بزرگداشتی براش میگرفتید... یا حداقل زندگی نامه و مدارج علمی فوق العادش رو رو سایتتون و بقیه جراید پزشکی انعکاس میدادید... گرچه که هزاااار بزرگداشت هم دیگه اون آدم فرشته خو رو برنمی گردونه... دریغ و صد درد البته دکتر علی اخلاقی پدر زایمان در آب ایران رو عرض میکنم.

جمیله [ 1393-04-23 ]
باسلام میخواستم بدونم دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی چه موقع به شهر زاهدان سفر میکنند.باتشکر

دختری از عسلویه [ 1393-04-10 ]
خداوند پناه و یاور بی پناهان است و دستمریزاد بر شما که رضایت و خشنودی پروردگار هدف شماست...خداوند یاورتان باد.سلامت و شاد کام باشید که از همه جهات انسانی تخصصی علمی و معنوی مایه مباهات این مرز و بوم هستید.

سمیه [ 1393-03-27 ]
بنده دانشجوی دکتری روانشناسی هستم تمنا دارم اگر از بنده حقیر کمکی ساخته است افتخار دهید در خدمتتان باشم انشاالله در پناه لطف پروردگار سلامت و سربلند به کارهای خداپسندانه تان استمرار بخشید.

سرزمین طلایی [ 1393-03-11 ]
حال می‌کنم که خوزستانیا بهترین بودن و بهترین خواهند بود.دم همتون گرم.

elahe [ 1392-12-23 ]
خداوند به شماعزیزان آرامش دهد که بالاترین نعمته

آشور افشار [ 1392-12-15 ]
شماها از جنس نور هستید

آشور افشار [ 1392-12-15 ]
زنده باشید فرشتگان نجات زنده باشید زنده باشید

عاطف رضایی. سرباز بسیج جامعه پزشکی بوشهر [ 1392-11-30 ]
ای مردان بزرگ یاد گرفتم از شما زندگی و هدف یعنی چه دعا گویم شما بزرگان که کم است خدا خود و خانواده عزیزتان را سلامت و عاقبت بخیر بگرداند. باز هم بوشهر بیایید دلتنگ بزرگانیم.بزرگوارین.زیباترین تصاویر زندگی ام را دیدم....

فاطمه [ 1392-11-26 ]
مرد مقدس شیطانی به شیطان دیگر گفت: آن مرد مقدس متواضع رانگاه کن که در جاده راه می رود. دراین فکرم که به سراغش بروم و روحش را در اختیار بگیرم… رفیقش گفت: به حرفت گوش نمی دهد…تنها به چیزهای مقدس می اندیشد. اما شیطان دیگر، بدون توجه به این حرف خود را به شکل ملک مقرب جبرئیل دراورد و در برابر مرد ظاهر شد. گفت: آمده ام به تو کمک کنم. مرد مقدس گفت: باید من را با شخص دیگری اشتباه گرفته باشی… من در زندگی ام کاری نکرده ام که سزاوار توجه یک فرشته باشم. و به راه خود ادامه داد، بی آنکه هرگز بداند از چه چیزی گریخته است….دست خدا همراهتان

محمد طهماسبی آشتیانی [ 1392-11-10 ]
کلمات قاصر از بیان توصیف ولی بوسه میزنیم بر دستان ایزدیتان وغبار راهتان طوطیای چشمانمان این بنده ناتوان فقط یکبارافتخار همکاری بافرشتگان رحمت را داشتهام در صورت شایستگی وقبول ایزدی مرا به خادمی بپذیرید امید که به عز رسد

حسن [ 1392-11-09 ]
معامله بزرگی با خدا و امام زمانتان کردید. انسان وقتی شما را می بیند به واقع می فهمد که امام زمان دنبال چه فرماندهانی برای سپاهش هست فرماندهانی عالم , خدادوست , بشردوست و هرچیزی که از زبان من حقیری برنمی آید تا بگویم.

الهام نصيري [ 1392-11-06 ]
مهرباني و سخاوت و تبحر تنها در دستان معجزه گر پزشكان خوب ايرانيست به تك تك شما افتخار ميكنم

محدیس [ 1392-11-03 ]
باسلام خدمت شمادکترمحترم ان شالله که توکاراتون موفق باشید وبتونیددل کودکای بیشتری روشادکنیدکه بتونن بآعتمادبه نفس کامل تواجتماع حاضربشن وکاملا عادی زندگی کنن،میدونم که وقت شماگرانبهاست وشایدفرصت خوندن پیام من رونداشته باشیدولی حداقلش اینه که حرفایی روکه تاحالانتونستم به جزخدابه کسی بگم میگم وسبک میشم منم یکی ازبچه های دیروزی هستم که ناخواسته بااین دردبزرگ شکاف لب بدنیآومدم بدلیل ضعف مالی خانواده توسط یکی ازدکتران جراح عمومی عمل شدم وتا18سالگی به همان صورت ماندم وبعدتوسط یک دکتربی تجربه دیگه شاهدعمل ناموفق بعدی بودم ودرسن 22سالگی تمام داروندارم روجمع کردم ویه دکتردیگه مثلا تضمینی منوعمل کردکه هیچ نتیجه ای ندیدم وتادوسال پیش که بابیمارستان فاطمه زهراشناشدم ورفتم برای عمل عمل اول ازگوشم غضروفی به بینیم پیوندزدن واونم حاصلی برام جزاسکارهایی درپشت لبم برام نداشت ازقبل کمی بهترشدولی من نمیدونستم که توسط رزیدنتاعمل میشم این بودکه براعمل بعدیم تمام طلاهام روفروختم که به آرزوم برسم وازبردن پسرم به پارک خجالت نکشم واین نقص روکم رنگترکنم ولی تمام آرزوهام بادیدن نتیجه عمل پرپرشدبآینکه ایندفعه روخصوصی عمل کردم درهمون بیمارستان توسط اساتید این پیام رودارم بابغض واشک مینویسم چون این مشکل تمام اعتمادبه نفس منوکشته وزندگیم روتحت الشعاع قرارداده ببخشیدکه وقت شماروگرفتم ولی توروخدابچه هاروخوب عمل کنیدنگذارید بانآمیدی زندگی کنن،من که این آرزوروبه گورمیبرم ولی نگذارید اونانآمیدبشن هرکاری ازدستتون برمیادانجام بدیدمن نذرکردم اگا به آرزم برسم تاخرعمرهرکاری ازدستم بیادبراهمچین بچه هایی کنم بازم ممنونم خدایارتون باشه.ممنون که به درددلم گوش دادید.

ثمین [ 1392-10-01 ]
خداوند به شما جزای خیر در دنیا و آخرت دهد

محسن رنجبر [ 1392-09-14 ]
اِنَّ الذّينَ آمنوا و عملواالصالحاتِ سيجعلُ لَهُم الرحمنُ وُدّاً ..//خدای رحمان کسانی را که ايمان آورده اند و کارهای شايسته کرده اند ،، محبوب همه گرداند..// هر دستي كه بي منت براي كمك كردن دراز ميشود عطر ناب خدا مي دهد..//

زیبا [ 1392-08-04 ]
دست همه ی شما عزیزان را می بوسم.خداحفظتون کنه

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیوگرافیاسامی تیم فوق تخصصی جراحسفر چهاردهم به مناطق محرفرشتگان زمینی